Make your own free website on Tripod.com

 

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru

KONSEP BIMBINGAN

• Bimbingan merujuk kepada proses untuk membantu individu meningkatkan pemahaman dan kemahiran bagi menangani isu-isu dab cabaran-cabaran dalam kehidupan secaran berkesan.

• Ada beberapa konsep penting dalam bimbingan antaranya:
• - bimbingan ialah suatu proses
• - proses menolong
• - proses pengajaran

Definisi Bimbingan

• Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazimnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya.

Prinsip-prinsip bimbingan

• Bimbingan adalah untuk semua murid, untuk perkembangan diri mereka.
• fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal.
• Ia mesti dilakukan secara kolaboratif dengan kakitangan lain di sekolah.
• murid-murid perlu menyertai bimbingan secara sukarela.
• guru bimbingan perlu bertingkah laku prosesional untuk mengelakkan perhubungan tidah sihat.
• perkhidmatan bimbingan merupakan tanggungjawab secara kolektif di antara guru, murid, guru pmbimbing dan sekolah, rakan sebaya dan ibubapa yang berkenaan.

Pendekatan Bimbingan

Perkembangan Pencegahan Pemulihan Krisis

Guru Bimbingan dan Kaunseling (B & K)
• Guru yang dilantik sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti kaunseling.
• Guru ini tidak digelar kaunselor

MODEL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
• Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan seboleh-bolehnya kepada semua kelompok sasaran, di mana perlu khidmat rujukan kepakaran juga boleh diberikan.
• Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan, dan pemulihan yang boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan.
• Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan dan kaunseling pengajaran serta bimbingan dan kaunseling kelompok.
• Perkhidmatan lebih bersifat terbuka .
• Perkhidmatan bersifat bersepadu dan pelbagai disiplin.
• Perkhidmatan bersifat pelbagai modality


BENTUK PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH


JENIS-JENIS PERKHIDMATAN B&K

• 1. PERKHIDMATAN KAUNSELING

• a). Kaunseling individu atau kelompok.
• - pencapaian akademik yang tidak memuaskan.
• - rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain.
• - kerjaya, pelajaran, dan peribadi.
• - tidak turut serta dalam ko-kurikulum.
• - masalah disiplin seperti ponteng, budaya berpeleseran, merokok, bertumbuk, dan menggunakan dadah atau bahan inhalen

• b). Kaunseling keluarga
• - jika perlu dan jika guru bimbingan dan kaunseling boleh mengendalikannya .

• c). Kaunseling tunjuk ajar
• - guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian diri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan, dan menghindar diri dari tercebur dalam pengguaan dadah dan inhalen.


• 2. PERKHIDMATAN BIMBINGAN
• - Bimbingan kelompok dan pengajaran iaitu bimbingan perkembangan yang mengandungi aktiviti terancang dan tersusun

• 3. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD PELAJAR.
• - sistem fail
• - rekod
• - dokumentasi

• 4. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT.
• - pendidikan pencegahan dadah
• - latihan dan kerjaya
• - sosial dan peribadi


• 5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN
• - membantu memilih aktiviti ko-kurikulum.
- penempatan pekerjaan
• - penempatan IPT dan IPTS

• 6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH
• - memberi bimbingan dan kaunseling penyalahgunaan dadah
• - membuat penilaian dan memberi maklum balas tentang program pencegahan penggunaan dadah.

• 7. PERKHIDMATAN RUNDINGCARA DAN RUJUKAN
• - membantu bekas pelajar
• - membantu dan berunding dengan pihak pentadbir dan staf sekolah
• - membantu ibu bapa atau penjaga tentang kebajikan pelajar
• - membuat rujukan

• 8. PERKHIDMATAN KONFERENS DENGAN IBU BAPA
• - memberi peluang kepada ibu bapa atau penjaga berbincang dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah tentang pendidikan, sosial, peribadi, dan perkembangan kerjaya anak-anak mereka.

• 9. PERKHIDMATAN PENYELARASAN RESOS
• - menyelaras aktiviti kebajikan pelajar dengan agensi luar
• - merancang dan berusaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti B & K kepada komuniti luar.

• 10. PERKHIDMATAN PENILAIAN
• - membuat penilaian aktiviti bimbingan
• - menilai model atau modul bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah