Make your own free website on Tripod.com

 

Dr Chua Yan Piaw - Nota KPLI

Home | Fitrah Manusia | Teori Perkembangan1 | Teori Perkembangan 2 | EQ | Perbezaan Individu | Motivasi | Falsafah Pendidikan | Falsafah Pendidikan 2 | Personaliti | Konsep kendiri | Gaya Pembelajaran | Kemahiran Berfikir | Bimbingan | Kemahiran B&K | Peranan Guru Biasa | Komunikasi | Tingkahlaku Bermasalah | Peranan Guru

Kemahiran Berfikir

• Proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah.

Berfikir melibatkan:

Perkara yang difikir

Jenis-jenis pemikiran:
1. Pemikiran mendatar
2. Pemikiran menegak
3. Pemikiran kritikal
4. Pemikiran Kreatif
5. Pemikiran Divergen
6. Pemikiran Konvergen


1. Konvergen – menumpu pada satu jawapan, meringkaskan pelbagai jawapan kepada satu jawapan yang tepat. berdasarkan logik. 2. Divergen – terdapat beberapa jawapan dalam satu persoalan. Berdaya cipta dan boleh menghasilkan banyak idea yang asli dan unik. Melibatkan kepelbagaian, flrksibiliti, keaslian, terperincian.

3. Pemikiran Menegak – menfokus kepada satu penyelesaian yang betul dan membuat penerokaan terhadapnya secara mendalam dan terperinci.
4. Pemikiran Lateral – menfokus kepada sumber luar biasa, iaitu melihat suatu masalah dari pelbagai sudut yang berlainan, memepertimbangkan pelbagai alternatif semasa menyelesaikan masalah

5. Pemikiran kreatif – keupayaan menghasilkan idea yang banyak, penghuraian, keaslian, kelancaran, kemudahlentura. berfikir secara antonomi (bebas), minda yang holistik.
6. Pemikiran kritis – keupayaan menilai hujah, logik, pertimbangan tentang kebaikan dan keburukan. menggunakan intelektual untuk menilai dan mempertimbangkan sesuatu masalah.

1. Guru-guru di dalam menyediakan rancangan mengajar sudah biasa mengaplikasikan kemahiran ini.
2. Menyediakan aktiviti yang menggalakkan pemikiran murid-murid
3. Menyediakan ujian yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar.
4. Menyediakan aktiviti yang sesuai dengan tahap kognitif murid-murid.
5. menyediakan persekitaran kondusif untuk menggalakkan pelajar berfikir.